Statut

 

Socjeta' Storiko Kulturali Vittoriosa
www.vittoriosahistorica.org/statut.html

I           Isem

                        Is-Socjetaggib l-isem ta’ SocjetaStoriko-Kulturali, Vittoriosa

 

II         Ghan

1.                  L-ghan ewlieni tas-Socjetaghandu jkun il-harsien tal-postijiet storici, monumenti u kull patrimonju artistiku, storiku u tradizzjonali tal-Belt Vittoriosa.

2.                  Ix-xoghol kollu tas-Socjetaghandu jkun imqieghed biss fuq dan l-iskop u l-Kumitat ghandu jwarrab interessi partiggjani ta’ kull xorta.     

3.                  Is-Socjetahija entitavolontarja u mhux bi skop ta’ qliegh kif definit fl-Att Dwar l-Organizazzjonijiet Volontarji (Kapitlu 492 tal-Ligi ta’ Malta).

4.                  L-indirizz tas-Socjetahuwa:  Dar it-Tmienja ta’ Settembru, Pjazza Vittoriosa, Vittoriosa.

 

III        Kumitat

1.                  Is-Socjetatistieden bhala Patrun taghha lil Ministru li tahtu jaqghu l-postijiet u l-patrimonju msemmija fit-taqsima II u jkollha bhala President Onorarju lill-Arcipriet tal-Belt Vittoriosa

2.                  Is-Socjetatistieden lil dawk il-Membri Parlamentari li twieldu fil-Belt Vittoriosa li jkunu Membri Onorarji tas-Socjeta’.

3.                  Ix-xoghol tas-Socjetajitmexxa minn Kumitat li jkun maghmul hekk: President, Vici President, Segretarju, Tezorier, u hames Membri ohra.  Tnejn minn dawn il-Membri jistghu jigu maghzula mill-Kumitat stess bhala Assistent Segretarju u Assistent Tezorier.

4.                  Jekk xi Membru tal-Kumitat ma jkomplix, in-nuqqas jitpatta billi jigi msejjah u jekk jaccetta jinhatar dak il-Membru tas-Socjeta’ li, ghalkemm ma telaghx fil-Kumitat, ikun jidher bl-akbar numru ta’ voti fir-rizultat ta’ l-ahhar elezzjoni.   Jekk ma jkunx hemm minn fejn taghzel, il-Kumitat stess jahtar Membru iehor.

5.                  Jekk xi Membru tal-Kumitat ma jattendix laqghat tal-Kumitat ghal tliet darbiet konsekuttivi minghajr gustifikazzjoni huwa jkun maghdud li m’ ghadux aktar interessat li jibqaMembru tal-Kumitat u dan in-nuqqas jimtelabl-istess procedura mfissra fit-taqsima III paragrafu 4.

6.                  Il-Kumitat ghandu jiltaqakull meta tinhass il-htiega.

7.                  Kull laqgha tigi msejjha mis-Segretarju bi ftehim mal-President.

8.                  Quorum ghal laqgha tal-Kumitat ghandu jkun ta’ hames Membri li fosthom irid ikun hemm il-President, jew il-Vici President jew is-Segretarju.  Meta ma jintlahaqx dan il- quorum il-laqgha tistatibda hmistax il-minuta wara l-hin li tkun giet avzata, basta n-numru ma jkunx inqas minn erbgha.

9.                  Fi tmiem kull laqgha kull Membru jistajqanqal kull kwestjoni li ma tidhirx fuq l-agenda.

10.              Il-Kumitat jigi elett kull sentejn fil-laqgha generali li ssir skond it-taqsima V. Quorum ghal laqgha generali li fiha jkun ser jigi elett il-Kumitat ghandu jkun ta’ tletin Membru.  Jekk dan il-quorum ma jintlaqahx il-laqgha generali tibda hmistax il-minuta wara l-hin avzat.

11.              Il-procedura biex jigi elett il-Kumitat ghandha tkun kif inhu gej:  il-President jigi nominat u issekondat, u naturalment jistajkun hemm aktar minn nomina wahda, u mbaghad mghoddi ghal voti tal-Membri prezenti; ghal bqija tat-tmien Membri l-ohra tal-Kumitat, il-Membri tas-Socjetajkunu mitluba, sew qabel kif ukoll waqt il-laqgha, jghidu jekk jixtiequx johorgu ghall-elezzjoni u l-Membri prezenti jivvutaw ghal dawk li jwiegbu fl-affermattiv.  Il-Membri li jkollhom dritt ghall-vot huma dawk li jkollhom il-hlas tas-shubija mhallas.

12.              Il-Vici President, is-Segretarju u t-Tezorier ghandhom jigu maghzula fl-ewwel laqgha tal-Kumitat wara l-elezzjoni.

13.              Jekk iz-zewg fundaturi tas-Socjeta, is-sur Francis S. Mallia u s-sur Lorenzo A. Zahra, ma jigux eletti fil-Kumitat waqt l-elezzjoni fil-laqgha generali huma jigu mahtura Membri Onorarji fil-Kumitat.

              

IV        Membri

1.                  Dawk kollha li jinteressaw ruhhom minn din is-Socjetajistghu jkunu Membri u jkollhom id-dritt li jservu fil-Kumitat jekk jigu maghzula fl-elezzjoni.

2.                  Zghazagh that it-tmintax il-sena li jinteressaw ruhhom mill-kultura storika tal-Belt Vittoriosa jistghu jkunu Membri izda ma jkollhomx dritt ghal vot fl-elezzjoni tal-Kumitat.

3.                  Is-Socjetatistataghmel ferghat differenti b’sotto-kumitati biex tkabbar il-hidma taghha. F’dawn is-sotto-kumitati ghandu jkun hemm ghall-anqas Membru tal-Kumitat.

4.                  Is-Segretarju ghandu jzomm registru bl-ismijiet tal-Membri kif ukoll inventarju u ghandu jaghti taghrif dwar dawn lill-Kumitat meta jigi mitlub.

5.                  Il-Membri godda jridu jigu approvati mill-Kumitat.

6.                  Is-Segretarju ghandu jzomm ktieb tal-minuti dwar kull laqgha tal-Kumitat u kull laqgha generali.

7.                  It-Tezorier ghandu jzomm taghrif dwar il-finanzi tas-Socjeta’ u fil-laqgha generali jipprezenta rapport finanzjarju li jrid ikun iffirmat minn awditur mahtur minn fost il-Membri fil-laqhga generali.

 

V         Laqgha Generali

1.                  Kull sena ghandha ssir il-laqgha generali li fiha jistghu jiehdu sehem il-membri kollha tas-Socjeta’ u wkoll dawk li jkunu jridu jsiru Membri. F’din il-laqgha s-Segretarju ghandu jippresenta rapport fuq il-hidma tal-Kumitat.

2.                  Jistghu jissejjhu laqghat generali straordinarji meta l-Kumitat jidhirlu li hemm il-htiega.

3.                  Il-votazzjoni f’dawn il-laqghat generali ghandha dejjem tkun sigrieta.

4.                  Jekk f’xi laqgha generali l-voti favur jew kontra xi emenda ghall-istatut jew mozzjoni jkunu ugwali, il-President ikollu l-casting vote.

 

VI        Hidma

1.                  Il-Kumitat ghandu jaghmel hidma kulturali u socjali li tistatwasslu ghall-iskop tas-Socjeta’ u ghal dawn l-attivitajiet jistajkun mistieden jiehu sehem kull min fost il-pubbliku jinteressa ruhu.

2.                  Hu projbit li ssir xi attivitajew xi dispozizzjoni ta’ dhul jew beni li jappartjienu lis-Socjeta b’risq xi Membru jew Benefattur.

 

VII      Finanzi

1.                  Kull Membru tas-Socjetaghandu jhallas shubija kull sena lit-Tezorier.  Membri koppji jhallsu rata ridotta.   Ir-rati tas-shubija jkunu determinati fil-laqgha generali u jinbidlu meta jkun hemm htiega.  Membri zghazagh taht it-tmintax il-sena jkunu bla hlas.       

2.                  Il-flus hekk migbura jservu ghall-amministrazzjoni u hwejjeg ohra essenzjali ghall-hajja tas-Socjeta’ u jintuzaw eskluzivament biex jintlahaq l-ghan tas-Socjeta’.

3.                  It-Tezorier jistajaccetta offerti ta’ flus ohra minbarra l-hlas tas-shubija

4.                  Kull infieq mill-fondi tas-Socjetairid ikun approvat mill-Kumitat. Kemm it-Tezorier kif ukoll l-Assistent Tezorier ikollhom il-fakolta’ li jkunu firmatarji individwalment u separatament fit-tmexxija tal-finanzi tas-Socjeta’.

5.                  Fil-kaz li s-Socjetatigi biex ixxolji skond dan l-istatut, il-Kumitat ghandu jiddeciedi kif l-ahjar jiddisponi mill-fondi u hwejjeg ohra li s-Socjetajistajkollha f’dak il-mument lil organizzazzjoni volontarja ohra u li ma taghmilx profit.  Il-Kumitat ikollu wkoll id-dmir li jara li d-decizjoni tieghu tkun tirrigwarda skop kulturali li minnu tgawdi l-Belt Vittoriosa. Ghal dan il-ghan, il-preferenza tal-Kumitat ghanda tkun li tibbenefika l-Parrocca ghall-uzu eskluziv tal-Muzew tal-Parrocca biex isir restawr li jkun mehtieg fil-mument. Id-dokumenti tas-Socjetajinghataw lill-Arkivju Nazzjonali.

 

VIII   Emendi

1.                  L-istatut jistajigi emendat biss b’decizjoni tal-laqgha generali.

2.                  Kopja tal-proposti ghall-emendi fl-istatut jintbaghtu lill-Membri mill-inqas sa gimgha qabel il-laqgha generali.

 

Dan l-istatut kif ipprezentat hawn fuq jinkludi fih l-emendi li saru minn meta twaqqfet is-SocjetaStoriko-Kulturali, Vittoriosa fl-1954, sal-Laqgha Generali Annwali mizmuma fit-18 ta’ Jannar 2015.

 

 

                                                                                                Lorenzo A. Zahra

                                                                                                Segretarju